Mötesprogram

 

 

Vårens program 2018

 

Måndagen den 19 februari kl 18 (Skeppsbron 10, Sjöfartshuset, Neptuniordens lokaler)
Tema: Nyförvärv och favoritfigurer. (Tag med figurer!)

Lördagen den 10 mars   Kl 10-15 Tennfigursmarknad Leksaksmuseet på Skeppsholmen.

 

Tisdagen den 20 marsÅrsmöte kl 18 (Skeppsbron 10, Sjöfartshuset, Neptuniordens lokaler) - Därefter (i mån av tid) ordinarie klubbmöte! Tema: Svenska tillverkare (Tag med figurer!)

 

Tisdagen den 17 april kl 18 (Skeppsbron 10, Sjöfartshuset, Neptuniordens lokaler)
Tema: De båda världskrigen (Tag med figurer)

 

Lördagen den 28 april kl 13-15 träffas vi i Traditions lokaler och håller en Vårmarknad tillsammans med TSK Drabanten. Tag med det du vill sälja i figurväg, eller annat. Kom och fynda! Här finns alltid något att handla, även för den mest kräsne tennfigursentusiasten. Helt nya objekt utlovas (både nyproducerade och gamla figurer). Lokal: Tradition Scandinavias lokaler, Karlbergsvägen 58 (ingång runt hörnet från Vikingagatan, gå uppför trappan och över gården till vänster, sedan är lokalen 1 trappa ner). Säljare kommer in redan kl 12.30!

 

Lördagen den 5 maj kl 13-15 Öppet hus för Carolinens och Drabantens medlemmar. Kom och se mina samlingar med bl.a. tennfigurer. Dessutom är Du välkommen att bläddra i min litteratursamling, bl.a. svensk och finsk regementshistoria med c.a. 2 hyllmeter böcker. Passa även på att titta in i gjuteriet samt att titta lite på formsamlingen. Drygt 700 skifferstensformar.
Adress: Söravägen 30, Åkersberga.

 

 

 

Kallelse till klubbens årsmöte den 20/3 2018


Den 20/3 är du som medlem kallad till Tennsoldatsklubben Carolinens årsmöte. Tid och plats framgår av programmet ovan.

Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017:
Vi har under året hållit 12 möten och sammankomster, varav sex klubbmöten, ett temamöte om formtillverkning, ett museibesök, två öppna hus hemma hos medlemmar samt en vår- och en höst-marknad. Medlemsantalet har enligt medlemslistan varit 104 medlemmar under året.
Tidningen Carolinen har under året kommit ut med 2 nummer, och följt utgivningsplanen tidsmässigt.

2017 års årsfigurer är två ryska dragoner till häst modell 1704 gjorda av A Stadden och framtagna i samarbete med Magnus Lindström/Tradition.

Under året har en donation till föreningen inkommit, innehållande ca 2-3000 gipsformar från Albert Coyets dödsbo. Formarna har tagits om hand av Olle Moreau och Björn Moreau.
Styrelsen har under året samarbetat med Tennsoldatsklubben Drabanten, Tradition of London/Scandinavia samt Zinnfiguren Offizin Johan Lilliehöök. Klubben går 2017 med ett överskott på 1709 kr.

Styrelsen vill passa på tillfället att tacka alla medlemmar för goda insatser under året, dels genom gåvor och dels genom diverse arbetsinsatser.

 

Styrelsen för Tennsoldatsklubben Carolinen

Förslag på dagordning till Tennsoldatsklubben Carolinens årsmöte
§1
Årsmötet öppnas. §10 Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
§2 Val av mötesordförande §11 Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår
§3 Val av mötessekreterare §12 Val av revisor för nästkommande verksamhetsår
§4 Val av justeringsman §13 Val av valberedning inför nästkommande årsmöte
§5 Fastställande av att kallel- §14 Fastställande av årsavgifter för 2019
sen utsänts i behörig tid §15 Övriga frågor
§6 Fastställande av röstlängd §16 Årsmötet avslutas
§7 Fastställande av föredragningslista
§8 Verksamhetsberättelse för det gångna året
§9 Årsredovisning, revisionsberättelse och frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

Årsavgifter: Årsavgiften för 2019 föreslås bibehållas på nuvarande nivå: 200 kr för seniorer, 75 kr för ungdomar t.o.m. 19 år.

Motioner: Inga motioner har inkommit.

Valberedning: Omval av sittande styrelse! Johan Lilliehöök flaggar för att det nu är dags att hitta en ny person som kan leda arbetet i egenskap av ordförande för klubben, se följebrevet nedan. Är du intresserad så hör av dig omgående till kansliet.

Rösta på årsmötet:
Om du inte kan närvara på årsmötet, men ändå vill vara med och påverka, kan du skicka in en fullmakt till ordförande, se adressen här nedanför. Var noga med att ange hur du vill rösta och glöm inte att skriva under din fullmakt samt ange ett namnförtydligande.

Tack alla medlemmar för ett gott verksamhetsår!
Johan Lilliehöök, Christina Wulff, Björn Moreau, Lennart Nyström,
Mats Öhman och Petter Ålander

 

 

Följebrev till kallelsen till Tennsoldatsklubben Carolinens årsmöte!

 

Bäste medlem!

Jag skriver här ett brev direkt till Dig som är medlem i TSK Carolinen. Jag har nu fungerat som ordförande för klubben alltsedan årsmötet i mars 2010. Under dessa år har jag jobbat hårt för att klubben ska fortsätta att fungera som en samlingsplats för tennfigurssamlare i Sverige. Bland mycket annat så har jag försökt att utveckla klubbens mötesverksamhet samt tillsammans med vår redaktör Louis Liljedahl styrt upp både klubbens hemsida samt tidningen Carolinen. Dessa båda har ju varit Louis skötebarn sedan han klev in och tog tag i det hela 2012. Utan hans kompetenta insatser hade vi inte kommit särskilt långt.

Jag tycker att det nu är dags för någon annan att ta över skötseln av klubben. Jag kan tänka mig att tillsammans med Louis fortsätta att arbeta med produktionen av tidningen. I övrigt avser jag att dra mig tillbaka från ordförandeskapet samt övrigt styrelsearbete. Detta har jag upprepade gånger flaggat för de senaste åren, bland annat på ett styrelsemöte som jag kallade till hösten 2016 och till valberedningen. Därför borde detta inte komma som en överraskning för någon av klubbens ledande medlemmar. Jag avser att stå till klubbens förfogande fram till årsmötet i mars 2019.

Åkersberga i februari 2018

Johan Lilliehöök