Mötesprogram

 

Vårens program 2020

 

Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.


Vi har under året hållit 6 möten och sammankomster. Medlemsantalet har enligt medlemslistan varit 104 medlemmar, varav 4 har fallit ifrån av naturliga orsaker under året. Tidningen Carolinen har under året kommit ut med 2 nummer och har följt utgivningsplanen tidsmässigt.
2019 års årsfigur är en 40-mm ryttare i anfall med dragen pistol från Slaget vid Lund 1676. En upplaga av figuren skänktes till klubbens medlemmar av Björn Moreau till minne av sin far, den välkände Carolinen-medlemmen Olle Moreau. Figuren är ritad av Mike Michaelis, graverad av Rolf Grünewald och utgiven av Zinnfiguren Offizin Johan Lilliehöök (ZOJL).


Under året har Johan Lilliehöök och Björn Moreau igångsatt arbetet med att gå igenom Albert Coyets efterlämnade formsamling bestående av ca 2000 gipsformar. Varje form innehåller 2-5 figurer, de flesta 4 fotfigurer eller 2 ryttare. Bland dessa finns dels mängder av avgjutningar av figurer samt en stor mängd konverteringar. Dessa konverteringar tillhör det mest intressanta i samlingen. Inte minst handlar genomgången av formarna om att kartlägga vilka dessa (de konverterade figurerna) är.


Försök till att starta en utställningsgrupp har gjorts. Tyvärr visade inte klubbens medlemmar något större intresse för detta.


Styrelsen har under året samarbetat med Tennsoldatsklubben Drabanten, Tradition of London/Scandinavia samt Zinnfiguren Offizin Johan Lilliehöök. Klubbens bokslut är ej färdigställt i skrivande stund. Det kommer att skickas ut till alla som har lämnat in sin mailadress till klubben. Övriga utan e-mail som önskar att få detta sig tillsänt inför årsmötet ombedes att kontakta Johan Lilliehöök så skickar han ut det till er.


Tennsoldatsklubben Carolinens styrelse Stockholm i januari 2020

Val av styrelse 2020. Johan Lilliehöök har redan förra året flaggat för att det nu är dags att hitta en ny ordföranden för klubben. Inför årsmötet meddelar Johan att han inte står till förfogande för omval. En ny person måste alltså kliva fram och axla den befattningen. Johan fortsätter gärna arbetet med tidningen, under förutsättning att Louis fortsätter som redaktör. Dessutom tänker sig också Johan och Björn att slutföra kartläggningen av Alberts formsamling.
Nya personer till styrelsen är fortfarande oklart eftersom ingen fungerande valberedning finns. Frågan får lösas på årsmötet!
Styrelsen vill passa på tillfället att tacka alla medlemmar för goda insatser under året, dels genom gåvor och dels genom diverse arbetsinsatser.
Styrelsen för Tennsoldatsklubben Carolinen


Förslag på dagordning till Tennsoldatsklubben Carolinens årsmöte
§1 Årsmötet öppnas
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Val av justeringsman
§5 Fastställande av att kallelsen utsänts i behörig tid
§6 Fastställande av röstlängd
§7 Fastställande av föredragningslista
§8 Verksamhetsberättelse för det gångna året
§9 Årsredovisning, revisionsberättelse och frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§10 Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
§11 Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår
§12 Val av revisor för nästkommande verksamhetsår
§13 Val av valberedning inför nästkommande årsmöte
§14 Fastställande av årsavgifter för 2021sen utsänts i behörig tid
§15 Övriga frågor
§16 Årsmötet avslutas


Årsavgifter: Årsavgiften för 2021 föreslås bibehållas på nuvarande nivå, d.v.s. 260 kr för seniorer och 105 kr för ungdomar t.o.m. 19 år.
Motioner: Inga motioner har inkommit.
Valberedning: Ingen fungerande valberedning har funnits!
Rösta på årsmötet: Om du inte kan närvara på årsmötet, men ändå vill vara med och påverka, kan du skicka in en fullmakt till ordförande, se adressen här nedanför.

Tack alla medlemmar för ett gott verksamhetsår!
Johan Lilliehöök Ingvar Swensson Anders Ahrneteg Björn Moreau Lennart Nyström
Mats Öhman Petter Ålander